Kursinnehåll Agil Multiprojektledning

Målgrupp

Chefer och beslutsfattare som vill få en förståelse för vad begreppet agil faktiskt betyder, hur agil styrning av en multiprojektverksamhet kan byggas upp, vilka effekter som skulle kunna uppnås samt hur ett agilt arbetssätt skulle påverka den egna verksamheten.

Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

Kurslängd: 2 dagar.

Syfte

Ge en förståelse för agila principer och de metoder som används i Puls. Skapa utrymme för beslutsfattare att ventilera frågor och komma fram till gemensamma slutsatser.

Resultat

Efter kursen ska du förstå hur en agil verksamhet byggs upp samt vad som krävs för att den ska fungera.

Kursen är uppdelad i sju moment

Introduktion – grundläggande begrepp, hur en agil organisation är uppbyggd och hur den skalas.

Många verksamheter brottas med överbelastning, otydliga prioriteringar, krångliga arbetsrutiner och otydliga roller. Situationen försvårar samarbete över funktionsgränserna, vilket leder till brist på information och att projekten inte kan leverera i enlighet med förväntningar och strategier. Parmatur Puls hanterar dessa problem genom att utgå från agila principer och tillhandahålla metoder för organisation, samarbete och styrning.

Utjämna arbetsbelastning – principer för köteori och Littles lag, samt hur de påverkar organisering av arbetet.

Ett system som belastas till mer än cirka 80% av sin fulla kapacitet kommer att lida av långa ledtider, höga kostnader och sjunkande kvalitet. Med metoder i Puls tar vi kontroll på belastning och köer. Det görs på alla nivåer, från antalet pågående projekt till antalet aktiviteter per individ. Agil handlar inte om arbeta hårdare, utan att reducera köer så att arbetsinsatsen för administration och kvalitetsmissar minskar.

Teamarbete – vad som krävs för att människor ska kunna arbeta ihop.

Med belastningen under kontroll öppnas möjligheten att sätta ihop projektteam som kan arbeta relativt ostört. Samtidigt får teamen inte bli statiska eftersom de då gradvis förlorar sin kreativa förmåga. Vi visar på metoder för att etablera olika typer av team.

Realtidsplanering – hur detaljplanering i realtid minskar osäkerheten, samt hur frekvensen av pulsmöten påverkar aktiviteternas storlek och overheadkostnad.

Osäkerhet och risk är ständigt närvarande i produktutveckling. I detta avsnitt visar vi hur osäkerhet hanteras genom att dela upp arbetet i mindre delar så att eventuella fel och problem kan isoleras.

Riskhantering – hur arbete med olika grad av komplexitet och osäkerhet bör organiseras.

I detta avsnitt diskuterar vi hur delegerat beslutsfattande i projekt och team kan länkas ihop med en övergripande strategi för att skapa ett agilt beslutsflöde och transparens.

Strategisk inriktning och design – hur verksamhetens ledning arbetar och visualiserar sitt resultat för att fokusera företagets resurser.

Utvecklingsarbete bedrivs för att förverkliga företagets strategier. För att kunna driva projekt i högre tempo, måste verksamheten ha förmågan att fatta beslut och omformulera strategier i realtid. I detta avsnitt visar vi hur portföljteamet och produktteamet arbetar i Puls.

Problemhantering – hur problem och avvikelser hanteras kontrollerat och med ett minimum av administration.

Problem och oväntade händelser är en naturlig del av all produktutveckling, där vi rör oss i delvis outforskade områden. I de oväntade händelserna kan vi lära oss något nytt och skapa nya innovativa produkter. I Puls försöker vi inte minimera antalet oväntade händelser. Istället hanteras de som ett naturligt inslag i verksamheten och till en låg kostnad.