Innehåll Strategidag

Målgrupp

Ledningsgrupp, produktchefer, tekniska chefer och andra nyckelpersoner.

Strategidagen kan hållas på svenska eller engelska.

Syfte

Att klargöra strategisk inriktning och prioriteringar som kommer att vägleda FoU-arbetet under de kommande 2-3 åren. Resultatet från strategidagen skapar en övergripande och gemensam förståelse för fokus, utvecklingsmål, förväntningar, interaktion och ansvar som krävs för att uppfyllda strategiska affärsmål.

Bakgrund

Genom att välja ut några strategiskt viktiga fokusområden kan verksamheten fokusera sina FoU-insatser.

Produktledningens uppgift är att förbereda underlag så att rätt projekt kan startas med bra förutsättningar. Problemet är att det finns så många utvecklingsmöjligheter, antagligen ett oändligt antal, men resurser för att förverkliga dem är begränsade. Den enda vägen framåt är att fokusera på några få områden i taget. Då kan verksamheten kanalisera sin energi och skapa effekter på marknaden. Den strategiska inriktningen kommer också att skärpa blicken och öka förmågan att fånga oförutsedda möjligheter som dyker upp.

Resultat från strategidagen

  1. Prioriterade fokusområden för produkt- och processutveckling kopplade till den övergripande affärsstrategin.
  2. Preliminära affärsmål och programplaner för de valda fokusområdena.

Strategidagen innehåller 3 steg

Fokusområden. Identifiera och välja fokusområden för FoU, vilka kommer att stödja en majoritet av de utvecklingsinsatser som krävs för att uppfylla affärsstrategierna.

Affärsmål. Utarbeta affärsmål för valda fokusområden. Affärsmålen tydliggör potential, kundbehov och nödvändiga utvecklingsinsatser. De kommer stödja produktledningen att prioritera sitt förberedande arbete samt vägleda prioriteringen av projekt och uppdrag för verksamheten som helhet.

Programplaner. Utarbeta programplaner för affärsmålen. I programplanen delas utvecklingsarbetet som krävs för att uppfylla affärsmålen upp i t ex marknadsanalyser, förstudier, utvecklingsprojekt, investeringsprojekt och lanseringsaktiviteter. Programplanen visar övergripande vilka förberedelser som krävs för att projekt ska kunna starta, samt steg för steg hur affärsmålen ska uppfyllas.