Kursinnehåll Agil Projektledning

Målgrupp

Utvecklare och projektledare som arbetar med projekt och uppdrag.

Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

Kurslängd: 2 dagar.

Syfte

Kursen ger en förståelse för de principer och metoder som används i Parmatur Puls. Efter kursen ska du förstå hur en pulstavla fungerar, hur arbete i projekt och uppdrag organiseras för att bli agilt samt kunna genomföra pulsmöten.

Kursen är uppdelad i sju moment

Introduktion – grundläggande begrepp, hur pulsorganisationen är uppbyggd och hur den skalas.

Alla organisationer brottas idag med samma typer av problem. Organisationen lider av överbelastning eller skev arbetsbelastning, otydliga eller icke existerande prioriteringar och ibland en del stress. Arbetsrutiner och roller är otydliga och ofta krångliga, det är svårt att samarbeta över funktionsgränser och det är brist på information och kunskapsspridning. Slutligen är det vanligt att resultaten från projekten inte stämmer överens med intentionerna i strategierna. Puls hantera dessa problem genom att utgå från principer (naturlagar) som styr förutsättningarna i en verksamhet. Baserat på principerna finns i Puls ett antal praktiska metoder för hur pulstavlor kan utformas och hur pulsmöten genomförs för att få verksamheten att dra åt samma håll utan stress och överbelastning.

Utjämna arbetsbelastning – principer för köteori och Littles lag, samt vilka effekter detta har på hur arbetet bör organiseras.

Enligt köteori får ett system inte belastas till mer än cirka 80 %. Mer än så och ledtider och kostnader stiger snabbt samtidigt som kvaliteten sjunker. I Puls tar vi kontroll på belastning på alla nivåer. Från antalet pågående projekt till antalet post-it på pulstavlorna.

Köteori ger också grunden till hur teamarbete ska organiseras för att uppnå maximal utväxling. Vi går igenom hur metoderna i Puls stödjer detta och vad som krävs av individerna.

Teamarbete – vad som krävs för att människor ska kunna arbeta ihop.

Puls handlar inte om arbeta hårdare. Inte heller att arbeta smartare. Mycket i Puls handlar om att reducera väntetider och annat slöseri genom välbeprövade metoder som stödjer principerna. Detta öppnar för möjligheten att sätta ihop ett projektteam som kan arbeta ostört, på heltid, med ett projekt. Att arbeta i team är dock inte så enkelt som det ibland framställs. Vi visar på metoder för att etablera samarbete i alla sorters team.

Realtidsplanering – hur detaljplanering i realtid minskar osäkerheten, samt hur frekvensen av pulsmöten påverkar aktiviteternas storlek och overheadkostnad.

Osäker och risk är ständigt närvarande i produktutveckling. I detta avsnitt visar vi hur osäkerhet ska hanteras genom att isolera fel och problem i avgränsade delar.

Riskhantering – hur arbete med olika grad av komplexitet och osäkerhet bör organiseras.

I de tidigare avsnitten har visat hur osäker kan hanteras genom uppdelning i delar. Vi har också visat vad som krävs för att utjämna arbetsbelastningen och därigenom sänka ledtider och kostnader. I detta avsnitt diskuterar vi olika sätt att organisera arbetsdagen i teamen genom användning av olika arenor (= plats för att kunna arbeta tillsammans).

Strategisk inriktning och design – hur verksamhetens ledning arbetar och visualiserar sitt resultat för att fokusera företagets resurser.

Puls utgår från att utvecklingsarbete är att förverkliga verksamhetens strategier. För att kunna driva projekt i högre tempo än idag, måste verksamheten ha förmåga att formulera och omformulera strategier i realtid. I detta avsnitt visar vi hur portföljteamet (ledningen) och produktteamet arbetar i Puls.

Problemhantering – hur problem och avvikelser hanteras med ett minimum av administration.

Problem och oväntade händelser är en naturlig del av all verksamhet, i synnerhet inom produktutveckling där vi rör oss i delvis outforskade områden. I Puls försöker vi inte minimera riskerna att råka ut för oväntade händelser; i Puls hanterar vi oväntade händelser på ett smart sätt till en låg kostnad och utnyttjar dessa till vår fördel. Det är genom de oväntade händelserna vi verkligen kan lära oss något nytt, och därigenom skapa nya innovativa och lönsamma produkter.